Plačila in SEPA

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Pogosta vprašanja in odgovori o SEPA

Splošno

Kaj je SEPA?
Kakšne so prednosti SEPA?
Kaj je SEPA prinesla potrošnikom?
Kakšne so prednosti SEPA za gospodarske družbe?
Katere so osnovne plačilne storitve SEPA?
Kdaj bodo na voljo plačilne storitve SEPA?
Kako bo uvajanje plačil SEPA vplivalo na sedanje plačilne instrumente?

Kreditna plačila SEPA in obrazec UPN

Kaj je značilno za kreditno plačilo SEPA?
Kako je s kreditnim plačilom SEPA v NLB?
Kaj je univerzalni plačilni nalog?
Kakšne spremembe predstavlja UPN za uporabnika?
Za kakšen namen se UPN uporablja?
Kje je obrazec UPN na voljo?
Kako do obrazca UPN v NLB Kliku?
Ali je za uporabo obrazca UPN potrebna nova različica NLB Proklika?
Kakšne so posebne lastnosti kreditnih plačil SEPA v NLB Prokliku?
Ali je mogoče poslati plačilo SEPA v katerokoli banko?
Kaj se zgodi, če prejemnikova banka vrne plačilo SEPA?
Ali je BIC koda banke prejemnika obvezen podatek?
Kaj bo s plačevanjem prilivne provizije pri UPN? Namesto enega plačila lahko pride dnevno več plačil.
Kakšne so spremembe na področju uporabe sklicev (referenc)?
Ali se evropska referenca RF lahko uporablja tudi v Sloveniji?
Zakaj pri prejetih plačilih ni podatka o namenu plačila?
Kakšen je pomen oznak, uporabljenih v poljih Koda namena?
Kakšen je pomen oznak, uporabljenih v poljih Kategorija namena?
Kakšne so prednosti UPN za izdajatelja?
Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izdajo UPN z OCR vrstico?
Kakšna sprememba je UPN za tiskarja?
Ali obrazec UPN podpira uporabo črtne kode?
Ali ste razmišljali o programu za izpis podatkov na obrazcu UPN?
Ali se bo povečalo število transakcij in s tem postavk na izpisku?
Kako do informacij o prejetih plačilih SEPA, če ne uporabljate NLB Proklika?
Kakšne so spremembe v dnevnem papirnem izpisku NLB Poslovnega računa?
Kako je SEPA plačilo prikazano na izpisku NLB Osebnega računa?
Kateri standard naj uporabim za uvoz/izvoz podatkov v računovodske aplikacije?

Direktne obremenitve SEPA

Kaj je direktna obremenitev SEPA?
Katere so glavne značilnosti osnovne sheme SDD?
Katere so glavne značilnosti B2B sheme SDD?
Kje in v kakšni obliki je lahko sklenjeno soglasje med prejemnikom plačila in plačnikom?
Kje plačnik ureja spremembe in ukinitev soglasja za SDD?
Na kakšen način se izvajajo SDD?
Ali je predhodno obveščanje plačnika s strani prejemnika plačila obvezno?
Kaj stori potrošnik, če znesek SDD odstopa od pričakovanega zneska?
Ali plačnik lahko zahteva vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD?
Na kakšen način bodo prejemniki plačil prejeli prilive za SDD in kakšna bo tarifa?
Ali bo pri SDD prejemnikom plačil omogočeno preverjanje računov potrošnikov?
Ali je potrebno ločevati plačilne transakcije SDD glede na različne roke za pošiljanje (prva SDD, enkratna SDD, periodična SDD)?
Na kakšen način bodo prejemniki plačil zapirali odprte postavke iz naslova uspešnih in neuspešnih SDD?
Kdaj bo ukinjeno poslovanje za direktne obremenitve po shemi NPI preko Zbirnega centra Bankart?
Na kakšen način bo potekala migracija obstoječih pooblastil za direktne obremenitve po nacionalni shemi NPI v soglasja za izvajanje SDD po shemah SDD?

Množična plačila SEPA

Katere so ključne značilnosti storitve množična plačila SEPA v primerjavi z direktnimi odobritvami po nacionalni shemi?
Kaj potrebujem za izvajanje množičnih plačil SEPA?
Kateri standard naj uporabim za izmenjavo podatkov o množičnih plačilih SEPA?
Kako preverim pravilnost datoteke v standardu ISO SEPA XML?
Kdaj bodo prejemniki plačila odobreni na računu?
Ali me bo banka obvestila o napačnih nalogih, če ji bom posredoval datoteko en teden prej?


Kaj je SEPA?

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 17 držav evroobmočja, 11 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Kakšne so prednosti SEPA?

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

Kaj je SEPA prinesla potrošnikom?

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

 • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak  zadostuje le eden.
 • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.

Kakšne bodo prednosti SEPA za gospodarske družbe?

SEPA gospodarskim družbam omogoča poenostavitev upravljanje plačil.

 • Gospodarske družbe lahko svoje finančne transakcije v evrih opravite centralno z enega bančnega računa in z uporabo plačilnih instrumentov SEPA. Obdelava plačil je poenostavljena, saj se za prilive in odlive uporablja enaka struktura podatkov. Gospodarske družbe, ki poslujete na območju SEPA, lahko z združitvijo upravljanja plačil in likvidnosti na enem mestu prihranite ne le denar, ampak tudi čas.
 • Storitve, kot je npr. elektronsko izdajanje računov, bodo gospodarskim družbam omogočile nadaljnjo optimizacijo obdelave plačil. Danes so te storitve pogosto na voljo samo na nacionalni ravni, ker je zaradi različnih oblik plačil čezmejna uporaba zahtevna in nepredvidljiva. Zaradi standardiziranih plačilnih instrumentov SEPA bo to oviro laže premagati.

Katere so osnovne plačilne storitve SEPA?

V SEPA sta razviti dve osnovni storitvi (plačilni shemi): kreditno plačilo in direktna obremenitev. Razlika med obstoječima storitvama in storitvama SEPA je predvsem v zagotovitvi enakih standardov, postopkov in pravil na ravni držav območja SEPA ter s tem strankam olajšanega izvajanja teh storitev na celotnem območju SEPA. Ključne lastnosti obeh storitev se nanašajo na skrajni rok izvedbe plačila in nabor podatkov, pri direktnih obremenitvah pa tudi na postopke ugovorov in reklamacij ter pravice strank.

Poleg opisanih storitev uvrščamo med storitve SEPA tudi plačilne kartice in gotovinsko poslovanje. V NLB smo vse mednarodne plačilne kartice prilagodili zahtevam SEPA. To pomeni, da so opremljene s čipom in da je pri plačevanju obvezna uporaba PIN številke. Pri gotovinskem poslovanju za stranke ne bo bistvenih sprememb. Zahteve SEPA pri gotovinskem poslovanju se nanašajo pretežno na vzpostavitev standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev.

Kdaj bodo na voljo plačilne storitve SEPA?

Uvedba plačilnih storitev SEPA je potekala postopno. Prve spremembe so bile na področju kreditnih plačil. V veljavo so stopile 28. januarja 2008, ko je večina evropskih in slovenskih bank uvedla kreditno plačilo SEPA. Direktna obremenitev SEPA je, skladno z zakonodajo, na voljo strankam od 1. novembra 2010.

Kako bo uvajanje plačil SEPA vplivalo na sedanje plačilne instrumente?

Predvideno je, da bo najkasneje do konca leta 2012 večina sedanjih plačilnih instrumentov opuščenih in nadomeščenih s plačilnimi instrumenti SEPA. V vmesnem obdobju bodo poleg plačilnih instrumentov SEPA obstajali še obstoječi plačilni instrumenti, ki bodo postopoma nadomeščeni z instrumenti SEPA. Konkretno za kreditna plačila to pomeni, da so bile najpogostejše oblike kreditnih plačil, kot so BN02 plačilni nalog, čezmejno plačilo, PP posebna položnica, trajni nalog in direktne odobritve - plače konec leta 2011 v celoti nadomeščene s kreditnim plačilom SEPA.

Kaj je značilno za kreditno plačilo SEPA?

Kreditno plačilo SEPA je standardizirano plačilo v evrih pri bankah v območju SEPA.

 • Vsebuje podatek o IBAN (mednarodno številko bančnega računa) plačnika in prejemnika.
 • Vsebuje BIC banke (SWIFT koda banke) plačnika in prejemnika.
 • Plačilo je lahko individualno ali množično. Pri individualnem plačilu je vsak plačilni nalog prikazan posebej v breme računa plačnika in v dobro računa prejemnika pri banki. Pri množičnem plačilu pa so vsi nalogi v breme računa plačnika knjiženi v skupnem znesku in z eno transakcijo, v dobro računov prejemnikov pri bankah pa posamično (kot npr. plače).
 • Praviloma gre za elektronsko plačilo, posamezna banka pa se, tako kot NLB, lahko odloči tudi za prejemanje papirnih nalogov.
 • Prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku plačila.
 • Maksimalni čas odobritve računa prejemnika plačila ne sme biti daljši od enega delovnega dneva. V NLB tako kot v preteklosti, naloge za čezmejna plačila izvršujemo z datumom valutacije (poravnave) naslednji delovni dan (D+1). Za domača plačila SEPA pa smo obdržali obstoječi nivo plačilnih storitev v Sloveniji, to je odobritev računa prejemnika v istem delovnem dnevu.
 • Kreditno plačilo SEPA omogoča plačniku in prejemniku plačila medsebojno dogovorjen način identifikacije.
 • Komunikacija med bankami poteka na podlagi UNIFI (ISO 20022) XML standarda, zato za čezmejna plačila SEPA ne prejemate več SWIFT potrdila o izvršenem plačilu.

Kako je s kreditnim plačilom SEPA v NLB?

V NLB lahko pošiljate in prejemate čezmejna in domača kreditna plačila SEPA. Za plačevanje lahko že od 01.11.2010 uporabljate obrazec UPN, ki vsebuje vse podatke zahtevane po pravilih SEPA.

Kaj je univerzalni plačilni nalog?

Univerzalni plačilni nalog (UPN), ki je prilagojen pravilom SEPA, je z 31.12.2011 nadomestil obstoječe papirne obrazce posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01).

Kakšne spremembe predstavlja UPN za uporabnika?

Uporabnik namesto različnih starih obrazcev (PP02, BN02, RP01) za plačilo svojih obveznosti prejme obrazec UPN. Prednost obrazca UPN je možnost uporabe tako za domača, kot za čezmejna plačila, saj je možno izvesti plačilo v dobro prejemnika plačila pri bankah na celotnem območju SEPA.

Za kakšen namen se UPN uporablja?

UPN se lahko uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog gotovine in dvig gotovine.

Kje je obrazec UPN na voljo?

Prazen obrazec UPN v papirni obliki je na voljo v papirnicah in knjigarnah. Obrazec je na voljo tudi v NLB Kliku in NLB Prokliku, prav tako pa je možno izvesti plačilo z UPN preko NLB Teledoma, NLB Bankomata in v NLB Poslovalnicah.Navodila za izpolnjevanje obrazca UPN (547 KB)

Kako do obrazca UPN v NLB Kliku?

Za začetek uporabe novega obrazca vam ni treba storiti ničesar, saj je plačilni nalog UPN/SEPA v NLB Klik dodan avtomatično. Najdete ga v poglavju Plačila in prenosi.

Ali je za uporabo obrazca UPN potrebna nova različica NLB Proklika?

Za uporabo funkcionalnosti SEPA in novega obrazca UPN v elektronski banki morate namestiti novo verzijo NLB Proklika. Enouporabniška verzija NLB Proklika z vsemi informacijami o nadgradnji mrežne verzije in ostalimi podrobnostmi.

Kakšne so posebne lastnosti kreditnih plačil SEPA v NLB Prokliku?

Standard SEPA vsebuje obširnejši nabor podatkov o plačilu kot obstoječi. Uporabnikom NLB Proklika so v okviru pregleda prometnih postavk na voljo celotni podatki o plačilu SEPA. V NLB Prokliku je omogočen izvoz in uvoz podatkov v ISO SEPA XML standardu in ZBSxml standardu.

Ali je mogoče poslati plačilo SEPA v katerokoli banko?

Plačilni nalog UPN/SEPA je možno pošiljati le znotraj območja SEPA, in sicer v banke, ki so pristopile k shemi SEPA. Za informacije o bankah, na katere je mogoče prek NLB pošiljati plačila SEPA, vam je na voljo iskalnik. Če boste želeli izvršiti plačilo SEPA na banko iz območja SEPA, ki še ni pristopila k shemi SEPA, vam naloga ne bomo zavrnili, ampak ga bomo obdelali po postopkih, ki veljajo za izvajanje ostalih čezmejnih plačil.

Kaj se zgodi, če prejemnikova banka vrne plačilo SEPA?

V primeru vračila plačila SEPA s strani prejemnikove banke, NLB po pravilih SEPA vrne sredstva nazaj na plačnikov račun. V NLB Kliku, NLB Prokliku in izpiskih prometa se v okviru prometnih postavk pri namenu plačila izpiše koda vračila in razlog vračila plačila.


Ali je BIC koda banke prejemnika obvezen podatek?


Za plačilne transakcije znotraj države je navedba oznake banke prejemnika plačila (Bank Indentifier Code - BIC) priporočljiva, ni pa obvezna, saj ga slovenske banke pridobijo oziroma generirajo na osnovi IBAN računa prejemnika plačila. Je pa navedba BIC banke prejemnika plačila obvezen podatek za pravilno usmeritev čezmejnega plačila do prejemnika z računom pri banki v območju SEPA oziroma izven Slovenije.

Kaj bo s plačevanjem prilivne provizije pri UPN?  Namesto enega plačila lahko pride dnevno več plačil.


Banke in stranke urejajo opravljanje plačilnih storitev s pogodbo o opravljanju plačilnih storitev, s splošnimi pogoji in skladno z bilateralnimi dogovori. Vsaka banka samostojno ureja področje obračuna storitev, skladno s svojo poslovno politiko, zakonskimi in pogodbeno dogovorjenimi okviri in interesi ter obsegom poslovnega sodelovanja posamezne stranke v banki.

Kakšne so spremembe na področju uporabe sklicev (referenc)?


V Sloveniji se od 1.11.2010 poleg domače lahko uporablja še evropska referenca. V skladu z novimi Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (www.zbs-giz.si) je potrebno pred zapisom slovenske reference dodati predpono SI, evropska referenca pa je označena s predpono RF.

Ali se evropska referenca RF lahko uporablja tudi v Sloveniji?


Da. Evropska RF referenca poleg številk omogoča tudi zapis malih in velikih črk.

Zakaj pri prejetih plačilih ni podatka o namenu plačila?


S 01.11.2010 so se spremenila pravila SEPA, ki pri plačilu prejemniku na drugo banko, onemogočajo istočasno prenos namena plačila in reference prejemnika plačila. To pomeni, da v primeru uporabe reference prejemnika ne prejmete podatka o namenu plačila. Izjema so plačila med računi v NLB, kjer je zagotovljen prenos vseh podatkov o plačilu. Dodatna pojasnila, glede navedenih sprememb.

Kakšen je pomen oznak, uporabljenih v poljih Koda namena?


Koda namena plačila omogoča opredelitev namena plačila v strukturirani obliki. Kode, ki so enotne za celotno območje SEPA, so štirimestne in povzete po ISO20022 standardu ter zaradi lažjega razumevanja prevedene v slovenščino.Kratek opis kod.

Kakšen je pomen oznak, uporabljenih v poljih Kategorija namena?

Kratek opis kod.

Kakšne so prednosti UPN za izdajatelja?


Prednosti uporabe UPN za izdajatelja so naslednje:

 • le en obrazec namesto obstoječih obrazcev (BN02,PP02),
 • en standard ta izdajo UPN (namesto dveh),
 • enotno procesiranje plačilnih transakcij (danes ločeno za BN02 in PP02),
 • vplačana in izvršena plačila so še isti dan odobrena na računu prejemnika (vplačila s PP02  so bila na računu odobrena naslednji delovni dan),
 • opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih,
 • za izdajatelje UPN z OCR vrstico ni več vključevanja v Zbrini center pri Bankart d.o.o..

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izdajo UPN z OCR vrstico?


Obrazec UPN lahko izpolni vsak uporabnik plačilnih storitev. Zapis OCR pa se lahko izpolni v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji,
 • uporabljena referenca po modelu 12,
 • izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR je uspešno opravil brezplačno preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR, ki ga izvaja za to pooblaščeno podjetje.


Kakšna sprememba je UPN za tiskarja?


Tiskarji morajo tisk obrazca UPN prilagoditi zahtevam Tehničnega standarda obrazca UPN (www.zbs-giz.si)

Ali obrazec UPN podpira uporabo črtne kode?


Obrazec UPN predvideva uporabo črtne kode izdajatelja na talonu (v skladu s Tehničnim standardom obrazca UPN - www.zbs-giz.si).

Ali ste razmišljali o programu za izpis podatkov na obrazcu UPN?


Da. Namenjen je izpisovanju papirnega obrazca UPN in je na voljo na portalu SEPA http://www.sepa.si//Sloprenova/UPN/ProgramIzpisUPN.htm

Ali se bo povečalo število transakcij in s tem postavk na izpisku?


Z migracijo plačil na osnovi izdanih posebnih položnic na kreditna plačila SEPA se bo povečalo število postavk na izpisku NLB Poslovnega računa. Zapiranje postavk je možno na osnovi izpiska in uporabo reference, ki jo prejemnik plačila sporoči plačniku.

Kako do informacij o prejetih plačilih SEPA, če ne uporabljate NLB Proklika?

Stranke, ki ne uporabljate NLB Proklika, informacije o prejetih plačilih SEPA prejemate na dnevnih papirnih izpiskih NLB Poslovnega računa.

Kakšne so spremembe v dnevnem papirnem izpisku NLB Poslovnega računa?

Dnevni papirni izpiski so večvalutni. Na njih so prikazane vse transakcije, ki ste jih izvedli na določen dan, ločeno za domačo in vse tuje valute. Skladno z zahtevami SEPA so dodana nova polja in razširjena obstoječa polja za prikazovanje podatkov o izvedenih transakcijah. Za lažje pregledovanje smo pred vsako polje dodali skrajšan naziv polja. Okrajšave in nazivi so razloženi na prvi strani vsakega izpiska in v spodnji tabeli.

Skrajšan nazivNaziv
KNMKoda namena
NAMnamen plačila
REPLreferenca plačnika
DPKPdatum poravnave kreditnega plačila
ZPNznesek plačanega nadomestila
RPPLračun prejemnika/plačnika
NAZPLnaziv plačnika
IDPidentifikacija prejemnika
MENTmenjalni tečaj
NAZPnaziv prejemnika
IDPLidentifikacija plačnika
REFPreferenca prejemnika/plačnika
ŠTNštevilka naloga
SDBvrsta sheme SEPA direktne obremenitve
SDBSsoglasje za SEPA direktno obremenitev
SDBVvračilo za SEPA direktno obremenitev


Na plačilnem nalogu UPN/SEPA v NLB Prokliku lahko v polja "identifikacija plačnika", "identifikacija prejemnika", "identifikacija dolžnika" in "identifikacija upnika" pravne osebe in potrošniki vpišete dodatne podatke, ki jih imenujemo identifikatorji. Na izpisku so identifikatorji označeni s skrajšanimi nazivi, ki so navedeni v spodnjih tabelah.

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe 
skrajšan nazivnaziv
BICIdentifikacijska koda banke
BEIIdentifikacijska koda podjetja
CBIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SRENIdentifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRETIdentifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNSMednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun&Bradstreet
Ban.št.Bančna številka - BANK
Št.strankeŠtevilka stranke - CUST
IŠ zap.Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1GGlobalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠŠtevilke ostale identifikacije
Tip id.Številka ostale identifikacije
Izd.Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki 
Skrajšan nazivNaziv
Št.VDŠtevilka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.strankeŠtevilka stranke - CUST
Št.soc.zav.Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujcaRegistracijska številka tujca - ARNU
Št.PLŠtevilka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OIŠtevilka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap.Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj.Datum rojstva
Pokr.roj.Pokrajina rojstva
Kraj roj.Kraj rojstva
Drž.roj.Država rojstva
Izd.Izdajatelj
Ostale IŠŠtevilka ostale identifikacije
Tip id.Tip identifikacije

Kako je SEPA plačilo prikazano na izpisku NLB Osebnega računa?

Skladno s shemo SEPA vam bo celoten nabor podatkov o plačilu, ki je obširnejši od dosedanjih podatkov, prikazan v polju Opis spremembe. Za večjo preglednost plačil SEPA smo v polja s podatki dodali skrajšane nazive. V spodnji tabeli so prikazane razlage najpogostejših okrajšav:

Skrajšan nazivNaziv
KNMkoda namena plačila
NAMnamen plačila
REFPLreferenca plačnika/prejemnika
DPKPdatum poravnave kreditnega plačila
IBPIBAN računa prejemnika sredstev
NAZPLnaziv plačnika
IDPLidentifikacija plačnika
RPPLračun plačnika/prejemnika
MENTmenjalni tečaj
OVZoriginalna valuta in znesek
STRTBstroški tuje banke
IDPidentifikacija prejemnika
RVSrazlog vračila sredstev
SDBshema direktne obremenitve
NAZPnaziv prejemnika
ERSenolična referenca soglasja

Okrajšave in nazivi so razloženi tudi na spodnjem delu prve strani izpiska NLB Osebnega računa.

Polji "identifikacija plačnika" in "identifikacija prejemnika" pa lahko vsebujeta tudi v spodnjih tabelah navedene identifikatorje, ki so na izpisku označeni s skrajšanim nazivom:

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe 
skrajšan nazivnaziv
BICIdentifikacijska koda banke
BEIIdentifikacijska koda podjetja
CBIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COIDIdentifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SRENIdentifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRETIdentifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNSMednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun & Bradstreet
Ban.št.Bančna številka - BANK
Št.strankeŠtevilka stranke - CUST
IŠ zap.Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1GGlobalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠŠtevilka ostale identifikacije
Tip id.Številka ostale identifikacije
Izd.Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki 
Skrajšan nazivNaziv
Št.VDŠtevilka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.strankeŠtevilka stranke - CUST
Št.soc.zav.Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujcaRegistracijska številka tujca - ARNU
Št.PLŠtevilka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OIŠtevilka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap.Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj.Datum rojstva
Pokr.roj.Pokrajina rojstva
Kraj roj.Kraj rojstva
Drž.roj.Država rojstva
Izd.Izdajatelj
Ostale IŠŠtevilka ostale identifikacije
Tip id.Tip identifikacije

Pomen oznak, uporabljenih v poljih Koda namena in v poljih Kategorija namena.

Kateri standard naj uporabim za uvoz/izvoz podatkov v računovodske aplikacije?


Priporočamo, da uporabite ISO SEPA XML standard, ki vam je na voljo v NLB Prokliku.

Kaj je direktna obremenitev SEPA?


Direktna obremenitev SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu z eno od shem SEPA za direktne obremenitve (shema SDD). Trenutno veljavni sta osnovna (CORE) shema SDD in podjetniška (B2B) shema SDD. Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam SEPA (SDD) predvsem v breme osebnih računov potrošnikov. B2B shema pa je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.
SDD je namenjena plačevanju periodičnih (ponavljajočih se) obveznosti in enkratnih plačil v evrih. SDD se izvajajo na podlagi soglasja med prejemnikom plačila in plačnikom.

Katere so glavne značilnosti osnovne sheme SDD?

 • Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam predvsem v breme računov potrošnikov.
 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenim s plačnikom.

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

 • Osnovna shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

 • Osnovna shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

 • Izvajanje SDD je možno vsak bančni delovni dan.

 • Roki za posredovanje SDD banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo in povračila po poravnavi, se izvajajo v skladu s shemo SDD.


Katere so glavne značilnosti B2B sheme SDD?

 • B2B shema SDD je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.

 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.


 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenem s plačnikom.

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

 • Plačnik mora o danem soglasju za SDD obvestiti svojo banko. Če se podatki v SDD ne ujemajo s podatki v soglasju, se SDD zavrne.

 • B2B shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

 • B2B shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

 • Izvajanje SDD je možno vsak delovni dan.

 • Roki za posredovanje vseh vrst SDD (prva, enkratna, periodična) banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo, se izvajajo v skladu s shemo SDD.
 • Povračila že izvršenih SDD v shemi B2B niso možna.


Kje in v kakšni obliki je lahko sklenjeno soglasje med prejemnikom plačila in plačnikom?

Plačnik sklene soglasje pri prejemniku plačila v papirni ali v elektronski obliki. Soglasje v papirni obliki mora biti fizično podpisano s strani plačnika. Soglasje v elektronski obliki mora biti podpisano na varen in zanesljiv elektronski način.

Kje plačnik ureja spremembe in ukinitev soglasja za SDD?

Plačnik spremembe in ukinitev soglasja ureja pri prejemniku plačila. Pri B2B shemi mora plačnik o spremembi ali ukinitvi soglasja obvestiti tudi svojo banko.

Na kakšen način se izvajajo SDD?

Predpogoj za izvajanje SDD je, da imata plačnik in prejemnik plačila plačilni račun odprt pri banki, ki je pristopila k ustrezni shemi SDD. Prejemnik plačila preko svoje banke pošlje plačilni nalog SDD banki plačnika. Vsak poslani plačilni nalog SDD mora vsebovati podatke o danem soglasju plačnika. Banka plačnika izvrši SDD, če je na računu plačnika dovolj sredstev, če plačnik ni prepovedal izvajanje SDD na svojem računu in plačnik ni preklical napovedane SDD.

Ali je predhodno obveščanje plačnika s strani prejemnika plačila obvezno?


V shemi SDD je opredeljeno obveščanje plačnika 14 koledarskih dni pred SDD, razen če se prejemnik plačila in plačnik dogovorita drugače. Tak dogovor naj bo sklenjen v pisni obliki. Banke ne urejajo in ne preverjajo obstoja in vsebine dogovorov med plačniki in prejemniki plačil.

Kaj stori potrošnik, če znesek SDD odstopa od pričakovanega zneska?


Potrošnik lahko pri prejemniku plačila ali pri svoji banki ugovarja izvršitev SDD že po prejemu predhodnega obvestila od prejemnika. V tem primeru SDD ne bo izvršena. Zahtevo za vračilo že izvršene SDD pa lahko vloži v skladu z določili ZPlaSS.

Ali plačnik lahko zahteva vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD?

Vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD je urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), na osnovi katerega imajo potrošniki možnost povračila zneska za že izvršene SDD. Banka v postopku plačil pri SDD ne posega v razmerja med plačnikom in prejemnikom plačila, ampak postopajo v skladu z ZPlaSS. Določba je povzeta po evropski plačilni direktivi (PSD), gre za evropsko usmeritev za čim večjo zaščito potrošnikov. Po B2B shemi vračila že izvršenih SDD niso možna.

Na kakšen način bodo prejemniki plačil prejeli prilive za SDD in kakšna bo tarifa?

Prejemnik plačila prejme izvršena plačila SDD na svoj poslovni račun. O plačilih je obveščen z izpiskom. Znesek nadomestila se zaračuna v skladu s Tarifo in sklenjeno pogodbo.

Ali bo pri SDD prejemnikom plačil omogočeno preverjanje računov potrošnikov?


Preverjanje računov potrošnikov ni možno. Prejemnik plačila, ki je sklenil posel s potrošnikom, odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih lahko preverja ob sklenitvi posla.

Ali je potrebno ločevati plačilne transakcije SDD glede na različne roke za pošiljanje (prva SDD, enkratna SDD, periodična SDD)?

Ločevanje transakcij ni potrebno, če prejemnik plačila upošteva roke za pošiljanje posameznih vrst plačilnih nalogov SDD, ki so določeni v urniku banke.

Na kakšen način bodo prejemniki plačil zapirali odprte postavke iz naslova uspešnih in neuspešnih SDD?


Prejemnik plačila bo v izpisku prejel vsako plačilo SDD z vsemi podatki, ki jih je posredoval za obremenitve računov plačnikov. O neuspešnih SDD bo prejemnik obveščen z istimi podatki, skupaj z razlogom zavrnitve. Prejemnik plačil se bo s svojo banko dogovoril o načinu posredovanja podatkov o zavrnjenih SDD.

Kdaj bo ukinjeno poslovanje za direktne obremenitve po shemi NPI preko Zbirnega centra Bankart?


Zbirni center Bankart bo omogočal procesiranje direktnih obremenitev po nacionalni shemi NPI do zaključka migracije direktnih obremenitev iz nacionalne sheme NPI. Po Nacionalnem programu SEPA v Sloveniji je zaključek migracije 12 mesecev po doseženi kritični masi oz. regulatorno na podlagi uredbe EU.

Na kakšen način bo potekala migracija obstoječih pooblastil za direktne obremenitve po nacionalni shemi NPI v soglasja za izvajanje SDD po shemah SDD?

Postopki za prenos obstoječih pooblastil iz nacionalne sheme NPI za direktne obremenitve v shemo SDD še niso dokončno opredeljeni. Prehod na izvajanje SDD in opustitev nacionalne sheme bodo izvajali prejemniki plačil v sodelovanju in ob pomoči svojih bank, s pričetkom v letu 2011.

Katere so ključne značilnosti storitve množična plačila SEPA v primerjavi z direktnimi odobritvami po nacionalni shemi?

Ključne značilnosti so:
- poleg transakcij za izplačilo plač in ostalih osebnih prejemkov (regres za letni dopust, povračilo, dividende, podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnina, davek iz dejavnosti - normirani stroški) lahko izvajate tudi transakcije za plačila davkov in prispevkov,
- pošiljanje podatkov poteka v predpisanem podatkovnem standardu SEPA in sicer v standardu ISO SEPA XML, ki temelji na standardu UNIFI (ISO 20022) XML. Standard omogoča prenos širšega nabora podatkov o plačilu, kot obvezen podatek pa je tudi račun prejemnika v strukturi IBAN in navedba banke prejemnika s kodo BIC/SWIFT ter koda namena plačila,
- za poslane podatke banka na podlagi zbirnega naloga na datum valute plačila, avtomatsko izvede eno obremenitev NLB Poslovnega računa v skupnem znesku vseh prometnih transakcij iz datoteke, v odobritev pa se posredujejo individualni nalogi z zneski posameznih prometnih transakcij. Če na računu ni dovolj stanja, se izvedbo množičnega plačila SEPA zavrne v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij,
- nadomestilo za izvršene prometne transakcije se takoj ob uspešni izvedbi zbirnega naloga zaračuna z obremenitvijo NLB Poslovnega računa v skladu z NLB Tarifo,
- plačnik lahko pošilja podatke z datumom valute vnaprej (do 180 dni), plačila z datumi za nazaj niso možna,
- podatki, ki jih plačnik posreduje izven urnika za množična plačila SEPA, se v skladu z zakonodajo obravnavajo kot plačilne transakcije, ki so bile prejete naslednji delovni dan,
- v isto datoteko lahko plačnik vključi domača in čezmejna plačila SEPA za isti datum valute,
- o izvedbi množičnih plačil SEPA je plačnik v primeru uspešne izvedbe obveščen s prometnimi postavkami bremenitve v NLB Prokliku in z izpiski o prometu na NLB Poslovnem računu,
- v primeru posamezne neuspešne transakcije plačnik na račun prejme vračilo v obliki priliva s kodo napake, z vsemi podatki o plačilu (naziv plačnika, naziv prejemnika, znesek, ). V izogib vračilom je ključnega pomena, da plačnik navaja točne podatke o računu in nazivu ter naslovu prejemnika in te podatke tekoče vzdržuje,
- v primeru zavrnitve celotnega paketa, račun ni bremenjen, plačnik pa prejme spremembo statusa poslane datoteke ter prometno postavko zavrnitve, ki je vidna v pregledu prometa v NLB Prokliku,
- za domača in čezmejna množična plačila SEPA je posamezno individualno plačilo v paketu omejeno na 50.000 EUR,
- ni možna vzporedna uporaba množičnih plačil SEPA in direktnih odobritev po nacionalni shemi NPI

Kaj potrebujem za izvajanje množičnih plačil SEPA?

Za prehod na množična plačila SEPA potrebujete:
- odprt NLB Poslovni račun,
- elektronsko banko NLB Proklik verzija 16.0.0.00 ali višjo,
- sklenitev Pogodbe o izvajanju množičnih plačil SEPA,
- prilagoditev tehnološke podpore za pošiljanje podatkov v standardu ISO SEPA XML, ki je na voljo v NLB Prokliku.

Kateri standard naj uporabim za izmenjavo podatkov o množičnih plačilih SEPA?

Izmenjavo množičnih plačil v NLB podpiramo v NLB Prokliku kot izmenjavo datotek v standardu ISO SEPA XML (SEPA Rulebook ver. 4.0), ki ga lahko uporabljate tudi za posredovanje individualnih plačil SEPA. Standard ISO SEPA XML za množična plačila se od individualnih razlikuje le v nekaj podatkih v vodilnem zapisu. Opis standardov ISO SEPA XML je na voljo na spletnih straneh družbe Halcom d.d.
Za lažji prehod na množična plačila SEPA je v prehodnem obdobju v NLB Prokliku podprta tudi možnost uvažanja podatkov, pripravljenih v formatu NPI direktnih odobritev (zapis 03), in njihova pretvorba v standard ISO SEPA XML.

Kako preverim pravilnost datoteke v standardu ISO SEPA XML?

Za lažje preverjanje pravilnosti novega standarda ISO SEPA XML smo dopolnili demo verzijo NLB Proklika tako, da omogoča preverjanje datotek z nalogi za množična plačila SEPA.

Kdaj bodo prejemniki plačila odobreni na računu?

Množična plačila SEPA je možno izvajati na vse delovne dneve v Sloveniji. Vsa plačila SEPA se preko plačilnih sistemov SEPA procesirajo na dan valute/poravnave plačila, ki ga določi poslovni partner. To pomeni, da so računi prejemnikov plačil oz. njihovih bank odobreni:
- račun prejemnika v NLB - v jutranjih urah (do 8.00 ure) oziroma med delovnim dnem, če datoteka s plačili ni bila posredovana vnaprej,
- račun prejemnika pri drugi slovenski banki - med delovnim dnem glede na preseke v plačilnem sistemu SEPA IKP (ob 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 in 16.30 uri) in način obdelave prejetih plačil v banki prejemnika,
- račun prejemnika pri banki na SEPA območju izven Slovenije - praviloma naslednji delovni dan.

Ali me bo banka obvestila o napačnih nalogih, če ji bom posredoval datoteko en teden prej?

Datoteko z množičnimi plačili SEPA lahko posreduje vnaprej do 180 dni. V primeru napak v strukturi datoteke boste o napaki obveščeni takoj. Ker se procesiranje množičnih plačil SEPA prične na datum valute/poravnave, ki ste ga določili v datoteki, tudi povratne informacije o morebitnih neizvedenih odobritvenih plačilih prejmete na dan valute/poravnave.