Zavarovanje poslovanja

Izvedeni finančni instrumenti

Izvedeni finančni instrumenti

Podjetja in banke se srečujete s številnimi tveganji. Zato je pametno, da svojo izpostavljenost zavarujete in tako del tveganj s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov prenesete na druge tržne udeležence. Zavarujete se lahko pred gibanjem deviznih tečajev, nestanovitnostjo obrestnih mer in drugimi tržnimi tveganji.

Garancije in menična poroštva

Garancija je instrument zavarovanja posla: za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del,za odpravo napak v garancijskem roku, za pravočasno plačilo po kreditni ali komercialni pogodbi itd ...

Mednarodno poslovanje

Dokumentarni akreditiv in inkaso

Podjetja, ki želijo dolgoročno uspešno poslovati, morajo pravočasno sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja tako v mednarodni trgovini kot pri poslovanju doma. Sklenitev pogodbe med kupcem in prodajalcem še ne zagotavlja, da bo kupec dobil željeno blago, prodajalec pa zanj prejel plačilo. Dokumentarni akreditiv in dokumentarni inkaso sta dva glavna plačilna instrumenta, ki vam to omogočata in to tako v mednarodnem kot v domačem plačilnem prometu.

Bančna plačilna obveza

Bančna plačilna obveza (BPO) je nov instrument plačila, zavarovanja in financiranja. Je obveza (nepreklicno jamstvo) ene banke drugi banki, da bo izplačala določen znesek pod pogojem, da se bodo elektronsko primerjani podatki ujemali med seboj.