Pogosta vprašanja

Vsa zavarovanja

Vrste zavarovanj – vas zanimajo osnovne razlike?

Med produkti NLB Vite ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja zavarovanca zavarujejo za primer smrti nimajo pa varčevalno-naložbene komponente. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji pa ste življenjsko zavarovani in hkrati varčujete. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled – kdaj je potreben?

Zdravniški pregled je praviloma potreben le pri višjih zavarovalnih vsotah. Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja pri NLB Viti je vedno brezplačen.

Odkup zavarovanja – kakšno bo plačilo davka?

Varčevalno-naložbena zavarovanja so dolgoročne narave, zato priporočamo, da ostanete zavarovani vsaj 10 let. Ker pa je življenje nepredvidljivo, vam omogočamo tudi odkup sredstev, kadarkoli in brez razloga.

Pri odkupu zavarovanja se obračunata:

 • davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odkupne vrednosti; ne obračuna se, če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let;
 • dohodnina na znesek, katerega izplačilo presega vsoto vplačanih premij (donos); ne obračuna se:
  • če je prejemnik plačila hkrati sklenitelj zavarovanja in
  • če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let.

Ne morem več plačevati premije. Kaj lahko naredim?

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločite za mirovanje premije (izjema NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko izberete tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki vam omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oz. do konca dobe varčevanja. Z dnem nastopa kapitalizacije zavarovalne pogodbe prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Prijava zavarovalnega primera za primer smrti-katera dokumentacija je potrebna?

Za prijavo zavarovalnega primera potrebujete zdravniško potrdilo z vzrokom smrti in mrliški list.

Izplačilo zavarovalnine v primeru smrti zavarovanca – kdaj in kako bo lahko na mojem računu?

Najprej je treba urediti prijavo zavarovalnega primera. Prijavo uredite v katerikoli poslovalnici NLB. Dejanski rok za izplačilo denarja je odvisen od konkretnega življenjskega zavarovanja in predložitve popolne dokumentacije zavarovalnega primera.

 

Odkup zavarovalne pogodbe – ali je mogoče in kakšni bodo stroški?

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupite kadarkoli. Stroški odkupa in davščine pri prekinitvi oziroma odkupu zavarovalne pogodbe so odvisni od vrste in trajanja zavarovanja ter od tega, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, hkrati tudi zavarovalec po sklenjeni zavarovalni pogodbi.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam pišite na info@nlbvita.si.

Sprememba upravičenca – ali je možna?

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli in jo lahko uredite v poslovalnici NLB, kjer ste sklenili vaše zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovalne pogodbe – kaj je to?

Z dnem nastopa kapitalizacije zavarovalne pogodbe prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior), zato riziko premij ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Datum plačila direktne bremenitve – ali ga lahko spremenim in kako?

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremenite. Spremembo lahko uredite v katerikoli poslovalnici NLB in v spletni poslovalnici NLB Vita.

Sprememba plačnika – ali je možna in kako jo izvedem?

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko uredite v katerikoli poslovalnici NLB.

Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Varčevanje ob življenjskem zavarovanju – kakšne so možnosti?

Z življenjskimi zavarovanji NLB Vite lahko tudi varčujete – če izberete ustrezen produkt. Izberite med življenjskimi zavarovanji z zajamčenim donosom (NLB Vita Zanesljiva, NLB Vita Razigrana) ali naložbo v sklade (NLB Naložba Vita Multi, NLB Vita Izbrana).

Z rizičnimi življenjskimi zavarovanji, ki nudijo zavarovanje zgolj za primer smrti, ne morete varčevati. Je pa res, da so pri teh produktih glede na vplačane premije zavarovalne vsote višje.

Zavarovanje že imam – lahko vseeno sklenem še enega?

Nobenega razloga ni, da ne bi mogli imeti sklenjenih več življenjskih zavarovanj. Še več, za finančno varnost se še posebej priporoča razpršitev osebnih financ. Izbirate lahko med življenjskimi zavarovanji z zajamčenim donosom (NLB Vita Zanesljiva, NLB Vita Razigrana) ali naložbo v sklade (NLB Naložba Vita Multi, NLB Vita Izbrana).

Vzajemni skladi – kaj to je?

Vzajemni sklad je preprost način varčevanja v vrednostnih papirjih. Iz vloženih sredstev vlagateljev se oblikuje skupno premoženje sklada, ki ga upravljavec vzajemnega sklada vlaga v takšne vrednostne papirje, kot je določil v naložbenih ciljih in naložbeni politiki. V osnovi ločimo tri vrste naložbenih politik:

 • dinamične s potencialno visokimi donosi in posledično večjim tveganjem,
 • uravnotežene s pričakovanimi zmernimi donosi in srednjim tveganjem,
 • umirjene z nizkim tveganjem in zato pričakovanimi nižjimi donosi (a dolgoročno običajno še vedno višjimi kot pri varčevanju v bankah).

Vrednost vloženih sredstev vlagatelja se ob vstopu preračuna v število enot premoženja sklada glede na trenutno vrednost enote premoženja tega sklada (VEP). Ta se potem viša ali niža, odvisno od razmer na kapitalskem trgu. VEP lahko dnevno spremljate v tečajnicah skladov. Za sklade, v katere vlaga NLB Vita, so tečajnice objavljene v Svetovalnici.

Vzajemni skladi – kako naj izberem prave?

Seveda vam nihče ne more zagotovo povedati, s katerimi skladi boste dosegli zastavljene cilje, a nekatere smernice je vseeno dobro upoštevati. Najprej si postavite cilje in časovne okvire varčevanja. Nato si odgovorite na vprašanje, ali želite dosegati visoke donose in ste za to pripravljeni sprejeti tveganje, da bodo v posameznih obdobjih tudi negativni, ali pa želite varnejšo naložbo s stabilnejšimi donosi.

Dobro je čim bolj razpršiti premoženje, saj s tem razpršite tudi tveganje. To pomeni, da izberete več skladov; dobro je, da se razlikujejo tudi glede naložbene politike.

Imam dva otroka – kakšno zavarovalno vsoto potrebujem?

Mlajši kot so otroci, več let finančne odvisnosti je še pred njimi. Zato je pomembno, da otroku zagotovite sredstva tudi v primeru vaše smrti, še preden bi uspeli privarčevati znesek, ki ste ga načrtovali. Za namene štipendije svetujemo življenjsko zavarovanje NLB Vita Razigrana.

Ko so otroci še majhni, bodo potrebovali večja finančna sredstva do osamosvojitve, zato so primerne višje zavarovalne vsote. Kasneje pa so lahko tudi nižje, saj višina finančnih sredstev, ki jih potrebujejo, preden začnejo skrbeti zase, ni več tako visoka.

Po nekaterih ocenah naj bi vas otrok od rojstva do dopolnjenega 25. leta stal 145.000 EUR.

Dojenček

4.485 EUR letno (1 leto)

Predšolski otrok

5.254 EUR letno (5 let)

Šoloobvezni otrok

5.600 EUR letno (9 let)

Dijak

6.357 EUR letno (4 leta)

Študent

6.318 EUR letno (6 let)

Skupaj (do 25. leta)

145.000 EUR

Vir: Finance

Pri oceni o primerni višini zavarovalne vsote vam bo v pomoč pripomoček Izračun zavarovalne vsote.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem – kaj točno to pomeni?

To pomeni, da se del vsak mesec vplačane premije nameni varčevanju, del pa kritju zavarovanja. V primeru smrti bo vaša družina dobila izplačano tisto, kar bo višje ─ zavarovalno vsoto ali privarčevani znesek (vrednost police). To je še posebej pomembno na začetku zavarovanja, ko še niste uspeli privarčevati veliko, saj so takrat zavarovalne vsote višje od privarčevanega.

Zajamčen donos ─ kaj je to?

Zajamčen donos pomeni, da se bodo vaša privarčevana sredstva na polici obrestovala po fiksni letni obrestni meri, ki je zajamčena. Če bo zavarovalnica pri upravljanju uspešna in bo donosnost višja, boste lahko upravičeni tudi do udeležbe v letnem presežku kritnega sklada zavarovalnice.

Varnost prihrankov – ali mi jo življenjsko zavarovanje omogoča?

Obstaja veliko vrst življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite varnost, potem izberite življenjsko zavarovanje NLB Vita Zanesljiva, ki vam na privarčevana sredstva nudi zajamčen donos v višini 1,25 %, hkrati pa imate tudi možnost udeležbe v presežku zavarovalnice.

Vzajemno zavarovanje – kaj je to?

Vzajemno zavarovanje omogoča zavarovanje dveh oseb hkrati na isti zavarovalni polici. V primeru vaše smrti se lahko zavarovalna vsota izplača partnerju ali obratno. V primeru smrti obeh postane zavarovalna vsota predmet zapuščine oziroma upravičenca, navedenega na polici.

Varčevanje v skladih – želim varno naložbo, a nimam dovolj znanj o vlaganju.

Ker pri oblikovanju dodatnih prihrankov razmišljate tudi o varčevanju v vzajemnih skladih, ne veste pa, katere izbrati, je za vas primerno naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino, za katerega so košarico skladov izbrali strokovnjaki, donos pa je vezan na vzajemne sklade družbe NLB Skladi. Naložbena politika bo skladno z vašo starostjo brezplačno prehajala iz dinamičnega v konservativnejši način plemenitenja sredstev. To pomeni, da se bo košarica naložb spreminjala samodejno in se prilagajala vaši starosti, ne da bi morali vi sami skrbeti za to. Zato je življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino primerno za vas čez celotno življenjsko obdobje.

Donosi od naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana poljubno – kakšne lahko pričakujem?

Donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana poljubno je vezana na donosnost vzajemnih skladov družbe NLB Skladi, ki jih določite sami. Pri vzajemnih skladih upravljavec sklada ne jamči za donosnost premoženja, opredeli se lahko le "povprečna pričakovana letna donosnost, ki naj bi jo vzajemni sklad prinesel na dolgi rok". Prinašajo višjo pričakovano donosnost kot bančne vloge, saj so tudi bolj tvegani. Vlagatelj sam tvega, da bo v času varčevanja ustvaril višjo ali nižjo donosnost od pričakovane donosnosti.

Povprečna pričakovana ali teoretična realna letna donosnost vzajemnih skladov na dolgi rok znaša približno:

 • 6─8 % za splošne delniške vzajemne sklade,
 • 2─3 % za splošne obvezniške vzajemne sklade,
 • 4─5 % za splošne kombinirane vzajemne sklade.

Spremembe košarice vzajemnih skladov – ali so mogoče med trajanjem zavarovanja?

Da, če imate sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana. Košarico vzajemnih skladov lahko kadarkoli zamenjate in jo prilagodite glede na stanje na trgu ali pa spremembe svojega finančnega profila. Menjava vzajemnih skladov znotraj zavarovanja je neobdavčena.

Če imate sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Multi, je menjanje skladov mogoče le v času vpisnih obdobij, ko lahko iz obstoječih skladov prenašate sredstva v novo razpisane sklade.

NLB Naložba Vita Multi v primerjavi z direktnim vlaganjem v sklade – kakšne so prednosti?

Prednosti NLB Naložbe Vita Multi sta varnost naložbe in življenjsko zavarovanje (brez doplačila dodatne premije za zavarovanje). Lahko se odločite tudi za dodatna enkratna vplačila na krovno polico brez davčnih obremenitev, vendar le v času razpisanega vpisnega obdobja.

Zavarovalne vsote pri NLB Naložbi Vita Multi – kakšne so?

Zavarovalna vsota za smrt je enaka vplačani premiji. Enako velja tudi za zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, ki pa ne znaša več kot 5000 EUR oz. 10.000 EUR, če ste vplačali več kot 50.000 EUR. V primeru smrti upravičenec prejme ali zavarovalno vsoto za smrt ali vrednost police – tisto, kar takrat znaša največ. V primeru nezgodne smrti pa bodo upravičenci dodatno prejeli še zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti.

Otroku želim zagotoviti štipendijo – kaj, če me takrat ne bo več?

Varčevanje za prihodnost otrok je smiselno že od njihovega rojstva dalje. Starše mnogokrat skrbi, kaj bo z otrokom, če bodo sami umrli prezgodaj. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Razigrana poleg življenjskega zavarovanja starša omogoča še varčevanje za otrokove prihodnje potrebe. Življenjsko zavarovanje zagotavlja, da bo štipendija v celoti izplačana tudi, če v času varčevanja umrete.

Ne maram tveganja – ali je NLB Vita Razigrana zavarovanje zame?

Vsekakor! Varčevanje z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Razigrana je varno, saj vam zagotavljamo 1,25-odstotni donos na privarčevana sredstva, in sicer 10 let od vplačila vsake premije. Poleg zajamčenega donosa pa ste lahko upravičeni tudi do pripisa presežka zavarovalnice.

Življenjska zavarovanja brez varčevanja

Varčevanje me ne zanima – katero zavarovanje je primerno zame?

Danes smo odrasli radi neodvisni in svobodni. Tudi v partnerskih zvezah ohranimo finančno neodvisnost, zato takrat na življenjsko zavarovanje ne pomislimo. Življenjsko zavarovanje pa je smiselno, saj bi se izguba partnerjevih dohodkov zelo poznala pri skupnem gospodinjskem proračunu. Prav tako bi vaša smrt lahko finančno prizadela tudi vaše druge najbližje. Naj z žalovanjem ne pridejo še finančne skrbi, zato za svoje bližnje poskrbite vsaj z rizičnim življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varna.

Par brez otrok – zakaj bi se zavarovali?

Če ste za varčevanje že poskrbeli, svetujemo življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto. V tem primeru je najbolj primerna NLB Vita Varna, ki bi vaši družini zagotovila dovolj sredstev za premostitev izgube vašega dohodka. Vseeno pa vam svetujemo, da pregledate tudi varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja, razpršitev osebnih financ je namreč vedno smiselna.

Družina

Zavarovalna vsota – kaj je treba upoštevati?

Ob sklenitvi zavarovanja iz ponudbe NLB Vita premislite, kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete. Pomagajte si z avtomatičnim izračunom zavarovalne vsote. Pri tem morate vedno upoštevati določene dejavnike:

 • Ali je vaša družina odvisna od vašega prihodka? Če je, mora biti zavarovalna vsota višja. Poskusite oceniti, koliko denarja bi vaša družina potrebovala, da bi vsaj za nekaj časa nadomestila izgubo vaše plače. Idealno je, če lahko pokrijejo vašo plačo do osamosvojitve otrok.
 • Koliko vzdrževanih družinskih članov je odvisnih od vas in koliko so stari? Več kot je otrok in mlajši kot so, več denarja bi bilo potrebnega ob vaši smrti.
 • Ali imate dolgove? Če družina nima dovolj prihrankov, da bi lahko udobno pokrila vaš dolg, ga mora kriti zavarovalna vsota.

Otrokom želim zagotoviti štipendijo – kaj, če me ne bo več?

Varčevanje za prihodnost otrok je lep način, da boste z njimi vedno, tudi v primeru vaše smrti. Posebej s tem namenom smo pripravili življenjsko zavarovanje NLB Vita Razigrana, ki staršem omogoča varčevanje za prihodnost otrok. Hkrati z varčevanjem ste tudi življenjsko zavarovani, zato bo štipendija v celoti izplačana tudi, če v času varčevanja umrete.

Mladi starši – katero zavarovanje je najboljše za vas?

Mladi starši vzdržujete otroke in ste odgovorni za njihovo varno prihodnost. Priporočamo vam, da izberete življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto, odločiti pa se morate tudi, ali želite sočasno še varčevati. Poleg zavarovanja NLB Vita Razigrana, ki je posebej namenjeno družinam z majhnimi otroki, lahko izbirate še med naslednjimi produkti:

 • NLB Vita Varna, če potrebujete zelo visoko zavarovalno vsoto.
 • NLB Vita Zanesljiva in NLB Vita Izbrana, če želite poleg zavarovanja tudi varčevati.
 • NLB Vita Zanesljiva z vzajemnim zavarovanjem, če bi bila rada zavarovana oba partnerja na isti polici.

Dodatna zavarovalna vsota ob rojstvu otroka – kaj je to?

Večanje družine in prihod male štručke je razlog za veselje, pa tudi dodatna skrb za mlad par. Zato vam v NLB Viti ob rojstvu otroka, če imata oba starša že 12 mesecev sklenjeno vzajemno zavarovanje, izplačamo znesek 250,00 EUR zmanjšan za davek 8,5%.

Pokojnina

Skrbi vas pokojnina – vam jo lahko pomagamo obogatiti?

Varčevanje za pokojnino je zelo premišljena odločitev. Prednost varčevanja v kombinaciji z življenjskim zavarovanjem je ta, da bodo v primeru vaše smrti zavarovalnino prejeli tisti, ki ste jim izplačilo namenili. Če boste zahtevali izplačilo sredstev po preteku 10 let trajanja zavarovanja, bodo lahko sredstva ob izplačilu tudi neobdavčena. Preverite naložbeno zavarovanje NLB Vita Izbrana.

Upokojitev je še daleč – se moram res že ukvarjati z njo?

Za dodatek k pokojnini je dobro začeti varčevati čim prej, saj boste na ta način lahko že z relativno majhnimi zneski privarčevali dovolj. Če začnete pri 30-ih, morate privarčevati vsaj 6,5 % vaše neto plače mesečno, če začnete pri 35-ih, pa že 8,8 % mesečno. Številke z leti le še rastejo. Če potrebujete še več argumentov, preverite naše Finančne nasvete.

Dodatna pokojnina – kaj moram upoštevati?

Prvo pravilo pri varčevanju za dodatek k pokojnini je, da začnete varčevati čim prej, saj bodo v tem primeru zadostovala že nizka vplačila. Ko začnete varčevati, je dobro, da način varčevanja postopoma prilagajate. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, so lahko vaše naložbe bolj dinamične in tvegane. Tako se bo vaše premoženje lahko plemenitilo z višjimi donosi.

Ko se bliža čas upokojitve, pa je primerneje, da so naložbe varnejše in manj tvegane. Tako bo vaše premoženje, ki ste ga že uspeli privarčevati za pokojnino v daljšem obdobju, stabilnejše in ne bo izpostavljeno večjim nihanjem. Takšni strategiji se brezplačno prilagajajo privarčevana sredstva pri naložbenem zavarovanju NLB Vita Izbrana za pokojnino.

Prilagajanje načina varčevanja starosti varčevalca – kako to poteka pri NLB Viti Izbrani?

Z naložbenim življenjskim zavarovanjem NLB Vita Izbrana za pokojnino optimalno varčujete za čas upokojitve v vseh obdobjih. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, je naložbena politika bolj dinamična in prinaša višje potencialne donose ob višjem tveganju. Postopoma pa postaja vse bolj umirjena, tako da skladno z bližanjem upokojitve prinaša vse bolj gotove donose. Prehajanje med naložbenimi politikami je odvisno od starosti zavarovanca v letu prerazporeditve (koledarsko leto) in se izvaja avtomatično, skladno s spodnjo tabelo.

Starost zavarovanca v letih

Politika

Ciljna struktura košarice skladov

do vključno 30

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

Dinamična

80 % delniški

od 45 do vključno 54

Zmerna

50 % delniški

od 55 do vključno 62

Konservativna

20 % delniški

od 63 naprej

zelo konservativna

0 % delniški

Donos – kakšnega lahko pričakujem od NLB Vite Izbrane za pokojnino?

Donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana za pokojnino je vezana na donosnost vzajemnih skladov družbe NLB Skladi. Pri vzajemnih skladih upravljavec sklada ne jamči za donosnost premoženja, opredeli se lahko le "povprečna pričakovana letna donosnost, ki naj bi jo vzajemni sklad prinesel na dolgi rok". Dosežena donosnost skladov se spremlja prek vrednosti enot premoženja sklada (VEP). Pretekli donosi niso jamstvo za doseganje donosov v prihodnosti.

Kredit

Imam kredit – kaj se z njim zgodi v primeru moje smrti?

Če imate kredit, ga bodo ob vaši smrti dedovali vaši dediči. Ga bodo lahko odplačali? Banka bo svoje poplačilo vsekakor zahtevala – kredit bo izterjala od vaših dedičev, kar lahko zanje predstavlja veliko finančno obremenitev. Če je kredit zavarovan s hipoteko, se banka lahko poplača celo s prodajo nepremičnine. Če pa ste življenjsko zavarovani v korist kredita pri NLB Viti, ga bo ta po vaši smrti poplačala banki do višine zavarovalne vsote. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska dolga kredita, bodo morebitni ostanek zavarovalne vsote po poplačilu prejeli vaši dediči.

Imam zavarovan kredit – zakaj bi potreboval še življenjsko zavarovanje?

Pri kreditu morate razlikovati zavarovanje kredita in zavarovanje kreditojemalca. Zavarovanje kredita je namenjeno zavarovanju banke – če kredita ne bi odplačali, bi ga poplačala zavarovalnica, a ta bi ga kasneje izterjala od vas oziroma od vaših dedičev.

Če sklenete življenjsko zavarovanje kreditojemalca, pa bi ob vaši morebitni smrti v času odplačevanja kredita zavarovalnica banki poplačala kredit do višine zavarovalne vsote, in tako preprečila prehod celotnega dolga na vaše dediče.

Najemam kredit – se moram nujno življenjsko zavarovati?

Kolikšno kritje kredita je obvezno, vam bodo povedali v banki, kjer kredit najemate. A da bi zavarovali svoje najbližje, da ne bi ob vaši morebitni smrti odplačevali vaših dolgov, vam toplo svetujemo sklenitev življenjskega zavarovanja za zavarovalno vsoto, ki bo krila najeti kredit. S sklenjenim življenjskim zavarovanjem v korist banke se lahko pogodite tudi za boljše kreditne pogoje.

Najemam kredit – kakšno življenjsko zavarovanje mi lahko ponudite?

Sicer so ob najemanju kredita za vas primerna vsa življenjska zavarovanja, a prav posebej so kreditojemalcem namenjena tri zavarovanja: NLB Vita Zanesljiva z vezavo na kredit, NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Pri teh treh je zavarovalna vsota namreč prilagojena odplačevanju kredita in je zato padajoča, kar se kaže tudi na stroških zavarovanja.

Vsako od predlaganih zavarovanj ima svoje posebnosti in ustreza določenim situacijam. Predlagamo, da jih preverite in izkoristite tudi možnost informativnega izračuna.

Najemam kredit, življenjsko zavarovanje pa že imam.

V tem primeru morda lahko svoje obstoječe življenjsko zavarovanje pri banki zastavite v korist najetega kredita. Prosite svojo zavarovalnico in banko, da preverita, če je to mogoče.

Zavarovanje kreditojemalca – kdaj začne veljati?

Če ste najeli kredit in ga zavarovali z življenjskimi zavarovanji NLB Vita Odgovorna, NLB Vita Zanesljiva ali Kolektivnim življenjskim zavarovanjem kreditojemalca, ste lahko polno zavarovani že naslednji dan po podpisu pogodbe pod pogojem, da ste že plačali prvo premijo.

Nisem komitent NLB – vseeno bi sklenil življenjsko zavarovanje kreditojemalca pri NLB Viti.

NLB Vita Odgovorna in NLB Vita Zanesljiva sta na voljo kreditojemalcem vseh slovenskih bank. Tudi če ne najamete kredita pri NLB, se lahko življenjsko zavarujete z življenjskimi zavarovanji NLB Vite.

Del premije za varčevanje in del za zavarovanje – kako razdeliti sredstva?

Višja kot je zavarovalna vsota, večji del premije se namenja zavarovanju in manjši del varčevanju. Bolj ko ste zadolženi in bolj ko so vaši bližnji odvisni od vas, višjo zavarovalno vsoto potrebujete. Zavarovalna vsota naj bi pokrila vsaj vrednost vseh vaših dolgov. Pri oceni primerne zavarovalne vsote vam bo v pomoč pripomoček Izračun zavarovalne vsote.

Pred časom sem vzel kredit – ali lahko zanj še vedno sklenem življenjsko zavarovanje?

Za življenjsko zavarovanje kreditojemalca se lahko odločite kadarkoli v času odplačevanja kredita. Priporočljivo je, da ste življenjsko zavarovani ves čas odplačevanja kredita, zato je dobro, da se za to odločite že ob najemu novega kredita. Če pa slučajno niste sklenili življenjskega zavarovanja takoj ob najemu kredita, lahko to naredite tudi kasneje. V tem primeru se vam ni treba življenjsko zavarovati za celoten znesek kredita, ampak le za znesek neodplačanega kredita.

Mala podjetja

Imam podjetje in zato tudi dolgoročne kredite – kako lahko v primeru svoje smrti pred dolgovi obvarujem družino?

Predlagamo, da sklenete rizično življenjsko zavarovanje NLB Vita Varna. Zavarujete se lahko v višini vseh dolgov, lahko pa tudi za višjo zavarovalno vsoto. Upravičenec iz zavarovanja, ki je lahko tudi podjetje, bo v primeru vaše smrti prejel sredstva v višini zavarovalne vsote, s katerimi bi lahko poplačal dolgove.

Primerna zavarovalna vsota – kakšna naj bo, če se želim življenjsko zavarovati v korist svojega podjetja?

Predvsem je pomembno, da poskrbite, da v primeru vaše smrti podjetja in vaše družine ne bodo bremenili vaši dolgovi. Zato naj zavarovalna vsota zadošča vsaj za poplačilo vseh dolgov (kreditov, limitov in drugih finančnih obveznosti). Če želite podjetju olajšati poslovanje in zagotoviti dodatna sredstva, potem ustrezno povečajte zavarovalno vsoto.

Imam podjetje in jemljem kratkoročni kredit – kako lahko v primeru svoje smrti pred dolgovi obvarujem družino?

Svetujemo vam, da vaše podjetje za vas sklene življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna za obdobje in v višini vašega kredita. V primeru vaše smrti bomo iz NLB Vite banki poplačali preostanek dolga do višine zavarovalne vsote. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska dolga kredita, bomo morebitni ostanek zavarovalne vsote po poplačilu nakazali vašemu podjetju.

Brez kategorije

Izplačilo zavarovalnine NLB Vita Senior – kakšen bo znesek v primeru smrti?

V primeru vaše smrti bodo upravičenci, ki ste jih navedli ob sklenitvi zavarovanja, prejeli dogovorjeno zavarovalno vsoto, če je od začetka zavarovanja preteklo dve leti. V primeru naravne smrti v prvih dveh letih trajanja zavarovanja je izplačilo omejeno na 110 % vplačanih premij. Ob nezgodni smrti pa se izplača dogovorjena zavarovalna vsota že takoj od začetka sklenitve zavarovanja.

Odkup police NLB Vita Senior – ali je mogoča prekinitev zavarovanja?

Stranka lahko kadarkoli prekine zavarovanje, in sicer s pisnim obvestilom zavarovalnici. Odkupno vrednost police zavarovalnica izplača šele po poteku dveh let (če so plačane zavarovalne premije za vsaj dve leti).